Procedurat doganore për import, eksport, transit dhe rieksport të mallrave

Procedurat për DOGANAT E IMPORTIT (Importi i mallrave)

1. Importuesi duhet së pari të regjistrohet për punë në operacionet e tregtisë së jashtme dhe në Regjistrin e Drejtorisë Doganore të Republikës së Maqedonisë.

2. Një faturë e importit për mallrat që janë dogana është e nevojshme
list Fatura duhet të përmbajë detajet e sakta të mallrave që importohen;
list Nëse ai / ajo ka përdorur normat preferenciale në mënyrë korrekte;
– DEKLARATA nga Eksportuesi në përputhje me dispozitat e Marrëveshjeve të Republikës së Maqedonisë me vendin përkatës të importit;
list Qartë theksoj paritetin e shpërndarjes në përputhje me dispozitat e INCOTERMS 2017
– listën e sasive të mallrave dhe paketimin e tyre (lista e paketimit)
– fatura ndërkombëtare e mallrave rrugore ose ajrore
– dokumentet e duhura të origjinës së mallrave

3. Pushteti i përfaqësuesit
list  kjo është formë të prerë i cili mund të shkarkohet në mënyrë elektronike nga www.customs.gov.mk ose të marrë nga ndonjë agjent doganor në dy kopje origjinale të çdo zyrë doganore veç e veç dhe është i certifikuar në arkivin e vet
list Një kopje e gjendjes aktuale të personit juridik të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë duhet të bashkëngjitet jo më i vjetër se 6 muaj.

6. Nëse një lloj i mirë kërkon mënyra të caktuara të politikave tregtare, të tilla si duke lejuar disa ministri, agjenci ose zyra e tyre të përcaktuara me Ligjin për Tarifës doganore për pa zbritjet e automjeteve që transportuar mallra në vendkalimet kufitare dhe të Krijon shpenzime të panevojshme, siç janë ditët e makinave, duhet t’i bëhen institucioneve të përshtatshme dhe këto institucione ju japin paraprakisht lejet e duhura.

7. Për mallrat që janë ushqimore, ushqim, makina për përgatitjen e ushqimit, enët dhe çdo gjë që është në kontakt me ushqimin është shqyrtimi i nevojshëm organoleptike e shërbimeve të ekspertëve të Ministrisë së Bujqësisë – Food, dokumentet e hartimit ne, por për të cilat është e nevojshme të kemi këto dokumente:
list HTTP për entitetin juridik Importues
list Çertifikatat e cilësisë të lëshuara nga shërbimi shëndetësor kompetent i vendit Eksportuesi
list Mostrat – të cilat inspektori sanitar merr për analizë dhe për të cilën lëshojnë një procesverbal.
list  Për lëshimin në kohë të një licence të importit, është e nevojshme të dorëzohen dokumentet një ditë më parë.

6. Për çdo mall që importohet, kërkohet rishikim nga Departamenti i Inspektimit të Tregut të Ministrisë së Ekonomisë të Republikës së Maqedonisë. Në këtë rast, është e nevojshme që mallrat të kenë një deklaratë të veçantë në gjuhën maqedonase sipas ligjit nga dërguesi në çdo mostër individuale.
– Për produktin teknike është e nevojshme që çdo paketë ka një përdoruesin për të punuar me kamera, të dhënat për shërbimin e autorizuar dhe fletë garanci në gjuhën maqedonase dhe në bazë të kushteve të përcaktuara në Aktin. Nëse kjo nuk bëhet, atëherë mallrat shkarkohen nën mbikëqyrje doganore në një magazinë doganore publik ku një aplikim të veçantë lejon etiketë futjen e dokumenteve të përmendura më lart në paketim.

Çdo gjë është vërtet e zbatueshme për mjete për shitje të mëtejshme

Nëse mallrat janë lëndëve të para apo mjetet e blerësit të njohur, atëherë është e nevojshme për të siguruar një formë të deklaratës për agjentët doganore për të informuar në përputhje me llojin, sasinë dhe në mënyrë si mallrave hyrëse dhe numrin e dokumentit ose faturë se është përmbledhje.
Pas mbledhjes së dokumenteve të nevojshme, bëhet një deklaratë doganore e importit, pas së cilës detyrimet ndaj shtetit duhet të paguhen në mënyrë që mallrat të lirohen në qarkullim të lirë.

!!! KUJDES: Për mallrat importuesi duhet të informojë agjentin doganor saktësisht llojin e mallrave dhe përkthimin e faturës në të cilën do të jenë të përgatitur dokumentet.

*** Deri më tani, kjo është e vërtetë për importin e rregullt të mallrave.

Për të gjitha llojet e tjera të importeve, të tilla si importi i përkohshëm, përpunimi i brendshëm etj. Kushtet janë të diktuara nga Ligji Doganor dhe duhet të konsultoheni me agjentin tuaj të doganave.


PROCEDURAT DOGANORE TË EKSPORTIT (Eksporti i mallrave)

1. Kërkon faturën e eksportit duke deklaruar mallrat eksportohen – dy kopje për zhdoganim dhe të paktën tre zgarë dhe paketim listat (paketa dhe peshë – bruto dhe neto).

Përveç mallrave, fatura duhet të përfshijë:
list Shuma e shkruar në shkronja,
list Pariteti i mallrave pas INCOTERMS 2017,
list Vëreni se mallrat janë të liruara nga pagesa e TVSH-së në përputhje me dispozitat e Nenit 24.1 të Ligjit mbi TVSH-në
list  Një bankë në të cilën dërguesi i mallrave duhet të kryejë pagesën
Nëse fatura nuk është e shkruar në gjuhën maqedonase atëherë përkthimi i faturës është i nevojshëm për nevojat e.

2. Të gjitha itinerar (CMR) të certifikuara nga transportuesi dhe eksportues me shënimet e duhura në fushat e kërkuara
3. Është e nevojshme të qartësohet mundësia e zhdoganimit siç shpjegohet në shënimin shpjegues për importim.


PROCEDURAT PËR TRANSIT TË MALLRAVE

1. Procedura doganore është kryer kur është e nevojshme për të kryer kalimin tranzit të jo-doganore mallrat pastruar ndjekin dokumentet e duhura për ndërkombëtar CMR itinerar rrugë, nga një zyrë doganore në territorin doganor të Republikës së Maqedonisë. Për të kryer këtë procedurë është e nevojshme:

list Marrësi i mallrave do të regjistrohet në një regjistër të vetëm doganor;
list Mallrat kanë ardhur me një faturë të përshtatshme dhe një listë paketimi
list – një garanci për tranzitin e mallrave (të cilat janë pronë e të gjitha kompanive të transportit të mallrave me shuma të ndryshme parash).
2. Transiti i mallrave në varësi të madhësisë dhe peshës së dërgesës është bërë ekskluzivisht me automjete që mund të jenë të vulosur siç duhet me rregullat doganore dhe të cilët dërgojnë duhur T1 deklarimit të transitit ose dokument (propratnica) dhe necessaries ndërkombëtar CMR itinerar rrugor.

3. Afati i transit nga një zyre doganore është 24 orë dhe në qoftë se transportuesi nuk ka treguar deri në zyrën e caktuar doganore brenda kësaj veprave Periudha doganore për të njëjtën gjë.

4. Për të kryer këtë procedurë, kërkohet të dhënat për transportuesin:
regjistrimin e një mjeti transporti, emrin dhe mbiemrin e transportuesit dhe numrin e pasaportës.

PËR REKOMANDIM TË MALLRAVE

1. Kjo procedurë është kryer kur të shitur pastruar jo-doganore mallrat ndiqni dokumentet relevante dhe ndërkombëtare CMR itinerar rrugë, që kanë sjellë në Maqedoni nga eksportues i huaj i kompanisë maqedonase për një blerës të huaj.

Kërkohen dokumentet e mëposhtme:

list Ê deklarata doganore e transitit T1 (shoqëruese);
list  fatura për shitjen e mallrave nga eksportuesit e Maqedonisë në një blerës të huaj, e cila nuk duhet të kalojë u nd dërguar nga eksportuesi të huaj dhe kompania e Maqedonisë
list një shënim të përshtatshëm ndërkombëtar të ngarkesës

Ri-eksport mund të kryhet direkt në kamion (nëse të gjitha mallrat në kamion është menduar për ri-eksport), ose në qoftë se mallrat janë shkarkuar, nën mbikëqyrje doganore. Nëse brenda 20 ditëve pasi është shkarkuar nën mbikqyrjen doganore në depo doganore nuk është kryer procedura për ri-eksport, mallrat në depo doganore në qoftë se ajo ka leje për të bërë kështu, kaloni në dokument ka-7 që është vendosur në një ruajtje nën mbikëqyrje depo doganore. Në këtë rast, për të bërë ri-eksportin e mallrave duhet të eksport – deklaratën e tranzitit në vend të një deklaratë tranziti.