Dërgesë të shpejtë

Ju merrni më shumë se vetëm një kompani anijeve!

Shërbimet në dispozicion për momentin:
Shërbimet e magazinimit (magazinimi dhe dokumentacioni)
Shërbimet e transportit
Shërbimet postare

LLOJET E SHËRBIMEVE POSTARE:
1. Pranimi i dërgesave nga adresa e Klientit (Dërguesi / Autoriteti Kontraktues) me adresën e adresimit
2. Marrja e letrave nga adresa e Klientit (Dërguesi / Autoriteti Kontraktues) me formularin e plotësuar për dërgimin e më shumë letrave nga një Dërgues (Libri i Marrjes)
3. Transporti i dërgesave me adresën e arkivit të pranuar
4. Përpunimi i letrave, të zakonshme ose të rekomanduara, me një barcode ose bar adresë me barcode të përfshirë për ndjekjen elektronike të procesit të dorëzimit
5. Dorëzimi i dërgesave së bashku me librin e adresave të fundit në adresën e marrësit
6. Dorëzimi i letrave të zakonshme / të rekomanduara pa / me adresën përfundimtare në adresën e marrësit
7. Marrja e postës nga posta dhe dërgimi i tyre në zyrën postare

LLOJET E ATAVE POSTALE:
1. Zakonshëm
2. Rekomanduar me dërgesë personale
3. Rekomanduar me dorëzimin e përcaktuar me ligj “