Патен транспорт

Транспортот на стока бара добро организирање и познавање на сите услови потребни за извршување на истиот.
Смарт Транспорт е посветен кон помагање на домашните и странските фирми нудејќи ги следниве услуги:

ПАТЕН ТРАНСПОРТ:

ЗБИРЕН КАМИОНСКИ

Специјалност ни е збирен транспорт од Европските земји до Македонија на палетизирана и на непалетизирана роба. Испорачуваме било каков вид на товар. Им помагаме на нашите клиенти константно да ги подобруваат своите транспортни мрежи, да се здобијат со конкурентна предност, давајќи им средства за брзо и ефикасно испорачување на производите на пазарот.

ЦЕЛИ УТОВАРИ ЗА КАМИОНИ

Нашата комплетна услуга за копнен транспорт се состои од повеќе од 180 камионски терминали во повеќе од 50 земји, со над 3,500 неделни меѓународни поаѓања, со достава врата-до-врата и со целосни способности за следење на пратките, како и можности за царински услуги во повеќе од 275 канцеларии.