Нарачка

Вашето Име и Презиме *

Вашиот email *

Телефон *

Испраќач

Примач

Пратки
Доколку имате повеќе пакети за достава, внесете го вкупниот број на пакети.


Внесете ја вкупната тежина на пакетите во килограми


Вкупен волумен се пресметува на следниот начин: ПАКЕТ 1 - (ширина)50см * (висина)70см * (должина)20см = 0.5м * 0.2м * 0.7м = 0.07м3, ПАКЕТ 2 - (ширина)50см * (висина)50см * (должина)80см = 0.5м * 0.5м * 0.8м = 0.2м3, ВКУПЕН ВОЛУМЕН = 0.07м3 + 0.2м3 = 0.27м3


Во пратки со специфицни димензии спаѓаат пратки кај кои една од димензиите (ширина, висина или должина) надминува 1.20 метри.

Забелешка