Брза пратка

Ќе добиете повеќе од само компанија за испорака!

Услуги достапни во моментот:
Магацински услуги (складирање и документирање)
Транспортни услуги
Поштенски услуги

ВИДОВИ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ:
1. Превземање на пратки од адреса на Клиентот (Испраќач/Нарачател) со адресница
2. Превземање на писма од адреса на Клиентот (Испраќач/Нарачател) со пополнет Образец за испраќање на повеќе писма од еден Испраќач (Приемна книга)
3. Превоз на пратките со приемна архивска адресница
4. Обработка на писма, обични или препорачни, со единствен баркод или адресница со вклучен баркод за електронско пратење на процес на достава
5. Достава на пратките заедно со финална адресница до адресата на Примачот
6. Достава на обични/препорачани писма без/со финална адресница до адресата на Примачот
7. Превземање на пратки од пошта и нивна достава до пошта

ВИДОВИ НА ПОШТЕНСКИ ПРАТКИ:
1. Обични
2. Препорачани со лична достава
3. Препорачани со достава определена со закон“